Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem SAPRATU!

Datu aizsardzības paziņojums

1. Vispārīgi

Uzņēmums „SIA Henkel Latvia“, ( turpmāk – „Henkel”), respektē katras personas, kas apmeklē mūsu tīmekļa vietni, privātumu. Tagad mēs vēlamies Jūs informēt par to, kāda veida datus ievāc Henkel un to, kā tie tiek izmantoti. Jūs arī uzzināsiet, kā Jūs varat izmantot savas datu subjektu tiesības.

Visas šī Datu aizsardzības paziņojuma izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Tas ļaus jums jebkurā laikā uzzināt par to, kādus datus mēs ievācam un kā mēs šādus datus izmantojam.

Šis Datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas pieejamas, izmantojot hipersaiti Henkel tīmekļa vietnēs.

2. Personas datu vākšana, izmantošana un apstrāde

Atbildīgās iestādes nosaukums: uzņēmums „SIA Henkel Latvia“

Atbildīgās juridiskās personas adrese: Gustava Zemgala gatve 76, KB2,LV-1039,Riga.

Henkel izmanto personas datus galvenokārt, lai nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes pieejamību lietotājiem, kā arī šīs vietnes pareizu darbību un drošību. Jebkura turpmākā datu apstrāde notiek, tikai pamatojoties uz citiem likumā noteiktajiem pienākumiem vai atļaujām, vai ja attiecīgais lietotājs ir devis piekrišanu Henkel.

Lietotājiem apmeklējot tīmekļa vietni, Henkel automātiski apkopo un uzglabā noteiktus datus. Tostarp IP adresi vai ierīces ID, kas piešķirts attiecīgajai gala ierīcei un kas mums nepieciešams pieprasītā satura attēlošanai (piemēram, jo īpaši, saturs, teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī lejupielādei paredzētie datu faili utt.), datus par lietotāju darbību tīmekļa vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces veidu, izmantotā pārlūka veidu, kā arī izmantošanas datumu un laiku.

Henkel uzglabā šo informāciju ne ilgāk kā 7 dienas, lai atpazītu un nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu.

Henkel šo informāciju izmanto arī pakalpojuma pasniegšanas, funkciju un funkcionālo iespēju, kā arī vispārējo administrēšanas uzdevumu uzlabošanai.

Bez tam Henkel bez liekas kavēšanās dzēš vai anonimizē datus par lietošanu, ieskaitot IP adreses, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi iepriekšminētajiem mērķiem.

Datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka (1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai (2) Henkel ir primārās likumīgās intereses nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un pareizu darbību, kā arī nodrošināt, ka tā ir pielāgota lietotāju vajadzībām.

Iegūto datu saņēmēji var būt atbildīgo iekšējo nodaļu locekļi, citi Henkel saistītie uzņēmumi, ārpakalpojumu sniedzēji (piemēram, izvietošanai un satura pārvaldībai, mārketinga aģentūras, citi trešo personu pakalpojumu sniedzēji, ja tas ir nepieciešams viņu sniegtajiem pakalpojumiem), iestādes, pildot savus attiecīgos pienākumus un pilnvaras, piemēram, no tām saņemta oficiāla pieprasījuma gadījumā vai, ja tas ir nepieciešams Henkel tiesību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai, kā arī pašreizējie vai nākotnes Henkel uzņēmumu ieguvēji darījuma, piemēram, pārdošanas, apvienošanās vai iegādes gadījumā.

3. Turpmākā personas datu apstrāde

a) Patērētāju pieprasījuma tabula

Iespējams, ka Jūs esat sniedzis savu kontaktinformāciju, izmantojot mūsu veidlapu. Mēs izmantosim Jūsu datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumu.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama Jūsu pieprasījuma apstrādei.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

b) Izlozes

Iespējams, ka esat sniedzis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties mūsu tīmekļa vietnē laiku pa laikam piedāvātajā izlozē. Mēs izmantosim Jūsu datus izlozes rīkošanas nolūkos.

Mēs nepārsūtīsim Jūsu datus nevienai trešajai personai, izņemot balvu sadales vai izlozes rīkošanas nolūkos.

Jūsu datu apstrādes un izmantošanas pamatā ir normatīvie akti, kas pamato šīs darbības, balstoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama izlozes veikšanai.

Ja, piemēram, neesat devis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, mūsu klientu attiecību pārvaldības gaitā mēs neuzglabāsim datus ilgāk kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai tik ilgi, cik nepieciešams gadījumā, ja tiek piemērots likumā noteiktais datu uzglabāšanas pienākums.

4. Piekrišana / Piekrišanas atsaukšana

Patērētāju / loterijas dalībnieku datu apstrādes piekrišana. Lai piedalītos loterijā patērētājam jādod piekrišana viņa/viņas datu apstrādei saskaņā ar attiecīgās loterijas noteikumiem. Jūs, iespējams, esat devis piekrišanu, ka Henkel uzņēmumam SIA „SOMESE Baltic” ļauj jūsu personas datus apstrādāt šādam nolūkam:

- ar mērķi noteikt un publicēt laimētājus, pārbaudīt veikto reģistrāciju atbilstību loterijas noteikumiem, izsniegt balvas, un saglabāt veiktās reģistrācijas saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Mēs uzglabāsim datus tikai tik ilgi, kamēr būs spēkā piekrišana, vai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams likumā noteiktu datu glabāšanas pienākumu gadījumā.

5. Jūsu datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs jebkurā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt, ja ir izpildītas attiecīgās prasības, Jūs varat izmantot šādas tiesības:

  • Tiesības uz labojumiem.
  • Tiesības uz dzēšanu.
  • Tiesības ierobežot apstrādi.
  • Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgi kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
  • Tiesības uz datu pārnesamību (no 2018. gada 25. maija).

Tiesības celt iebildumus.

Ja ar Jūsu personas datiem saistītas apstrādes darbības tiek veiktas, pamatojoties uz Henkel likumīgajām interesēm, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šādu jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Jūsu konkrētā gadījuma iemesliem. Henkel pārtrauks šo apstrādi, izņemot gadījumus, kad Henkel spēs pierādīt svarīgus apstrādes iemeslus, kas ir aizsargājami un pārsver Jūsu intereses, tiesības un brīvības, vai ja apstrāde tiek veikta juridisku prasību celšanai, īstenošanai vai aizsardzībai pret tām.

Ja esat devis savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, Jūs to jebkurā laikā varat atsaukt, atteikumam stājoties spēkā nākotnē.

Šādos gadījumos vai, ja jums ir kādi citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar jūsu personas datiem, lūdzu, sūtiet e-pastu vai vēstuli mūsu datu aizsardzības speciālistam SIA “Henkel Latvia”, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija dpo.baltics@henkel.com.