Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem SAPRATU!

Lietošanas noteikumi

Vispārīgie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

1. Autortiesības

Šīs tīmekļa vietnes saturu aizsargā autortiesības. Tas nozīmē, ka jebkādu šīs tīmekļa vietnes satura atveidošanu, adaptāciju, tulkošanu, izvietošanu un pārveidošanu citos plašsaziņas informācijas līdzekļos, tai skaitā izvietošanu vai pārveidošanu elektroniskajos plašsaziņas informācijas līdzekļos, aizsargā autortiesības. Jebkāda šīs informācijas izmantošana pilnā apmērā vai daļēji ir pieļaujama tikai ar iepriekšēju rakstisku SIA „Henkel Latvia” piekrišanu. Tīmekļa vietnes saturu un struktūru aizsargā autortiesības. Jebkāda informācijas vai datu atveidošana, tas ir, tekstu vai fragmentu, vai grafisko materiālu (izņemot „Henkel” fotogrāfijas, kas ir izvietotas presē) izmantošana, ir pieļaujama tikai ar iepriekšēju rakstisku kompānijas „Henkel” piekrišanu. Tiesības uz izplatīšanu un atveidošanu pieder kompānijai „Henkel”. Autortiesības pilnā apmērā attiecas arī uz attēliem, kas automātiski vai manuāli tiek pievienoti tīmekļa vietnes arhīvam.

Fotogrāfijas, ko kompānija „Henkel” ir izvietojusi tīmekļa vietnē, drīkst izmantot tikai rediģēšanas mērķiem. Uz fotogrāfijām, kuras tiek atveidotas un/vai kuru elektroniskajā versijā tiek veiktas izmaiņas rediģēšanas mērķiem, ir jābūt autortiesību apzīmējumam „© 2023 SIA „Henkel Latvia”. Visas tiesības aizsargātas”. Pārdrukāšana ir bez maksas, taču pārdrukātā materiāla kopija ir jānosūta kompānijai SIA „Henkel Latvia”

© 2023 SIA „Henkel Latvia”, Rīga, Latvija. Visas tiesības aizsargātas.

2. Preču zīmes

Kompānijas „Henkel” ovālas formas logotips un visi produkcijas nosaukumi, un/vai produkcijas dizains ir kompānijas „Henkel”, tās meitasuzņēmumu un filiāļu, licences devēju vai kopīga uzņēmuma partneru reģistrētas preču zīmes. Jebkāda oficiāla vai neoficiāla minēto preču zīmju informācijas izmantošana bez kompānijas „Henkel” piekrišanas ir aizliegta un uzskatāma par likumdošanas pārkāpšanu saistībā ar preču zīmēm, autortiesībām, citām intelektuālā īpašuma tiesībām vai likumdošanas pārkāpšanu saistībā ar negodīgu konkurenci.

3. Atteikšanās saistībā ar trešo personu tīmekļa vietņu saturu

a. Šīs tīmekļa vietnes lapās ir saites (t.s. hipersaites), kas ved uz citām tīmekļa vietnēm, ko uztur trešās personas un kuru saturs nav zināms kompānijai „Henkel”. Kompānija „Henkel” veicina piekļuvi šādām tīmekļa vietnēm un neatbild par to saturu. Saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm ir orientētas tikai uz to, lai vienkāršotu navigāciju šādās tīmekļa vietnēs. Paziņojumi, kas publicēti tajās tīmekļa vietnēs, uz kurām novirza mūsu tīmekļa vietne, nav mūsu paziņojumi. Mēs neatzīstam jebkādu saistību ar jebkādu saturu jebkurās trešo personu tīmekļa vietnēs, uz kurām ved mūsu tīmekļa vietnē esošās saites. Tas nozīmē, ka mēs neatbildam ne par kādiem spēkā esošās likumdošanas normu vai trešo personu tiesību pārkāpumiem, kas tiek veikti šādu tīmekļa vietņu lapās.

b. Attiecībā uz tīmekļa vietnēm, ko var atvērt no kompānijas „Henkel” tīmekļa vietnes, šo tīmekļa vietņu īpašnieki pilnā apmērā atbild par tīmekļa vietņu saturu, kā arī par preču pārdošanu, kas tiek piedāvātas šajās tīmekļa vietnēs, un jebkuru pasūtījumu apstrādi un uzpildi, kas saņemti internetā, izmantojot šādas tīmekļa vietnes.

c. Kompānija „Henkel” neatbild par jebkādu autortiesību, tiesību uz preču zīmēm vai citu intelektuālā īpašuma tiesību, kā arī personīgo neīpašuma tiesību pārkāpumu, kas veikts tīmekļa vietnē, uz kuru ved kompānijas „Henkel” tīmekļa vietnē esošā saite.

d. Gadījumā, ja izdots tiesas lēmums vai jebkurš cits tiesas akts attiecībā uz vienošanos, līgums tiek slēgts tikai starp lietotāju un attiecīgās tīmekļa vietnes īpašnieku vai citu personu, kura piedāvā noslēgt šādu līgumu, šajā gadījumā – starp kompāniju „Henkel” un lietotāju. Lūdzam jūs vērst uzmanību uz vispārējiem noteikumiem, ko piedāvā kompānija, uz kuras tīmekļa vietni ir sniegta saite.

4. Vispārēja atteikšanās no atbildības

Jebkuru kompānijas „Henkel” atbildību par zaudējumiem, kas izraisīti šīs tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā – neatkarīgi no juridiskā pamatojuma, ieskaitot deliktu, – ierobežo zaudējumi, kas nodarīti tīši. Gadījumos, kad kompānija „Henkel” likuma normu ietvaros atbild par savu līgumsaistību pārkāpumiem, kopējais prasību apmērs attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu ir jāierobežo līdz paredzēto zaudējumu apmēram.

Šie noteikumi neattiecas uz kompānijas „Henkel” atbildību saskaņā ar likumdošanas normām par atbildību attiecībā uz sliktas kvalitātes produkciju vai atbildību saistībā ar garantiju, ko sniedz kompānija „Henkel”. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad tiek kaitēts cilvēka dzīvībai vai veselībai.

Kompānija „Henkel” pieliek ievērojamas pūles, lai aizsargātu tīmekļa vietni pret vīrusiem, taču mēs nevaram garantēt, ka tādi pilnībā nepastāv. Saistībā ar to pirms dokumentu un datu lejupielādes no kompānijas „Henkel” tīmekļa vietnes mēs iesakām lietotājiem patstāvīgi veikt pasākumus, lai aizsargātu savu datoru no vīrusiem (izmantot vīrusu meklēšanas programmas).

Kompānija „Henkel” negarantē, ka atsevišķu tīmekļa vietnes opciju darbībā neradīsies kļūmes vai darbības traucējumi, kā arī neatbild par šo opciju pieejamību.

5. Ilgtermiņa paziņojumi un paziņojumi par nolūkiem

Tīmekļa vietnē izvietotie ilgtermiņa paziņojumi ir balstīti uz mūsu rīcībā esošo jaunāko informāciju. Taču realitātē sasniegtie rezultāti var būtiski atšķirties no informācijas paziņojumos, jo tie ir atkarīgi no daudziem ar konkurenci un makroekonomiku saistītiem faktoriem, kas daudzos gadījumos ir ārpus kompānijas „Henkel” kontroles. Kompānija „Henkel” neplāno pastāvīgi koriģēt ilgtermiņa prognozes un paziņojumus, kas publicēti šīs tīmekļa vietnes lapās.

6. Kompānijas „Henkel” produkcija

Produkcija, par kuru ir publicēta informācija šīs tīmekļa vietnes lapās, ir uzskatāma par produkcijas paraugu, ko ražo kompānijas, kas ietilpst kompānijā „Henkel” un atrodas dažādās pasaules valstīs. Kompānija „Henkel” negarantē, ka konkrētā produkcija ir pieejama patērētājiem tieši jūsu valstī. Lai precizētu informāciju, iesakām jums apmeklēt tīmekļa vietnes apakšsadaļu, kas veltīta jūsu valstij, izmantojot sadaļu „Henkel Worldwide”.