Informējam Jūs, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), lai iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm vietnē atbilstoši Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem SAPRATU!

Pareiškimas dėl duomenų apsaugos

1. Bendrosios nuostatos

„SIA Henkel Latvia“, toliau vadinama „Henkel“, gerbia kiekvieno mūsų interneto svetainėje besilankančio asmens privatumą. Atsižvelgiant į tai, norime jus informuoti apie „Henkel“ renkamų duomenų rūšį ir jų naudojimo tvarką. Taip pat sužinosite, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis.

Visi šio Pareiškimo dėl duomenų apsaugos pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje. Todėl jūs bet kada galėsite sužinoti apie tai, kokius duomenis mes renkame ir kaip bei kokiu tikslu juos naudojame.

Šis Pareiškimas dėl duomenų apsaugos netaikomas per „Henkel“ interneto svetainių hipersaitus pasiekiamoms interneto svetainėms.

2. Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir tvarkymas

Atsakingo subjekto pavadinimas: „SIA Henkel Latvia“

Atsakingo subjekto adresas: Gustava Zemgala gatve 76, KB2, LV-1039, Riga.

„Henkel“ naudoja asmens duomenis pirmiausia tam, kad pateiktų šią interneto svetainę naudotojams bei užtikrintų tinkamą šios interneto svetainės veikimą ir saugumą. Bet koks tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik remiantis kitomis įstatymais nustatytomis pareigomis ar leidimais arba „Henkel“ gavus atitinkamo naudotojo sutikimą.

Naudotojams lankantis interneto svetainėje, „Henkel“ automatiškai renka ir saugo tam tikrus duomenis. Šiuos duomenis sudaro: IP adresas arba atitinkamam galiniam įrenginiui priskirtas įrenginio ID, kuris mums reikalingas norint perduoti pageidaujamą turinį (pvz., turinį, tekstus, vaizdus ir informaciją apie produktus, taip pat duomenų failus, kuriuos galima parsisiųsti ir pan.), interneto svetainėje naudotojų atliekami veiksmai, atitinkamo galinio įrenginio tipas, naudojamos interneto naršyklės tipas, taip pat naudojimosi data ir laikas.

„Henkel“ šią informaciją saugo ne ilgiau kaip 7 dienas tam, kad atpažintų ir užkardytų netinkamą naudojimą.

Šią informaciją „Henkel“ taip pat naudoja paslaugos pateikimo, ypatybių ir funkcijų tobulinimui bei bendro pobūdžio administravimo veiksmams atlikti.

Be to, „Henkel“ be nepagrįsto delsimo ištrina arba anonimizuoja naudojimo duomenis, įskaitant IP adresus, vos tik jiems tapus nebereikalingais minėtiems tikslams.

Duomenų tvarkymas ir naudojimas yra vykdomas vadovaujantis tokius veiksmus atlikti suteikiančiomis teisę įstatymų nuostatomis tuo pagrindu, kad (1) tvarkymas yra būtinas norint pateikti interneto svetainę; arba (2) „Henkel“ turi svarbų teisėtą interesą užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės funkcionalumą ir veikimą be klaidų bei pritaikyti ją individualių naudotojų poreikiams.

Surinktų duomenų gavėjai gali būti atsakingų vidaus skyrių nariai, kitos su „Henkel“ susijusios bendrovės, išorės paslaugų teikėjai (pvz., prieglobos ir turinio valdymo, rinkodaros agentūros, kiti paslaugų teikėjai tretieji asmenys, jei tai būtina jų teikiamoms paslaugoms), valdžios institucijos, vykdančios joms pavestas atitinkamas pareigas ir įgaliojimus, pavyzdžiui, teikiant oficialius prašymus, arba jei tai yra būtina norint nustatyti, įgyvendinti ar apginti „Henkel“ teises, bei dabar ar ateityje verslo sandorio, pvz., pardavimo, susijungimo ar įsigijimo, pagrindu „Henkel“ bendroves įsigyjantys asmenys.

3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas

a) Naudotojų prašymų lentelė

Savo kontaktinius duomenis galite pateikti naudodami mūsų kontaktinę formą. Jūsų duomenys bus reikalingi mums atsakant į jūsų užklausą.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek tai būtina atsakymui į jūsų užklausą.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

b) Loterijos

Gali būti, jog norėdami dalyvauti mūsų interneto svetainėje bet kuriuo metu skelbiamoje loterijoje nurodėte savo kontaktinius duomenis ir adresą. Jūsų duomenis naudosime loterijos rengimo tikslais.

Jūsų duomenų nepersiųsime jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus kai tai reikalinga laimėjimų atidavimui ar loterijos vykdymui.

Jūsų duomenų tvarkymas ir naudojimas yra pagrįstas įstatymų nuostatomis, pagal kurias šie veiksmai yra galimi tiek, kiek tvarkymas yra būtinas loterijos vykdymui.

Jei nedavėte sutikimo ilgesnei saugojimo trukmei, pvz., mums tvarkant santykius su klientais, duomenis saugosime ne ilgiau, nei tai reikalinga pirmiau nurodytam tikslui pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį numato įstatymų nustatytas saugojimo įpareigojimas.

4. Sutikimas / Sutikimo atšaukimas

Sutikimas tvarkyti loterijos dalyvių duomenis. Norėdamas dalyvauti loterijoje, vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų tvarkomi pagal šios loterijos taisykles. Gali būti, jog davėte sutikimą, kad „Henkel“ perduotų jūsų asmens duomenis MB “Lokalus” ir UAB “TOTEM Promo” šiam tikslui:

- siekiant nustatyti ir paskelbti loterijos laimėtojus, tikrinti ar registracijos loterijai atitinka loterijos taisykles, prizų įteikimui, užtikrinti kad visos registracijos būtų atliktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

5. Jūsų duomenų subjekto teisės / Duomenų apsaugos pareigūnas

Teisę naudotis savo duomenimis galite suteikti ar ją atimti bet kuriuo metu. Be to, jei laikomasi atitinkamų reikalavimų, jūs galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • Teise reikalauti ištaisyti duomenis.
  • Teise reikalauti ištrinti duomenis.
  • Teise apriboti duomenų tvarkymą.
  • Teise pateikti skundą atitinkamai kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.
  • Teise į duomenų perkeliamumą (nuo 2018 m. gegužės 25 d.).

Teisė nesutikti

Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis teisėtu „Henkel“ interesu, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu jūsų asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių. „Henkel“ sustabdys duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai „Henkel“ gali įrodyti, jog yra svarbių duomenų tvarkymo priežasčių, kurios nusipelno apsaugos ir kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, jais pasinaudoti ar gintis nuo pareikštų reikalavimų.

Jei esate davę sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę jį bet kada ateityje atšaukti.

Tokiais atvejais arba jei turite kitų klausimų ar pageidavimų dėl savo asmens duomenų, prašome atsiųsti elektroninį ar paprastą laišką mūsų duomenų apsaugos pareigūnui Henkel Latvia, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, Latvija dpo.baltics@henkel.com.