Sellel veebisaidil kasutatakse küpsiseid, et saada anonüümne ülevaade kasutajate tegevusest veebisaidil vastavalt Google Inc. ja Google Analyticsi teenusetingimustega. SAAN ARU!

Isikuandmete kaitse avaldus

1. Üldine

„SIA Henkel Latvia“ (edaspidi: Henkel) austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi kasutada.

Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

2. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: „SIA Henkel Latvia“

Vastutava üksuse aadress: Henkel Latvia SIA, Gustava Zemgala 76, LV-1039, Riia, Läti

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et võimaldada kasutajatele veebisaidi kasutamist ja tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine ja turvalisus. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt. See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

Andmete vastuvõtjad võivad olla vastutavate ettevõttesiseste osakondade liikmed, muud Henkeli sidusettevõtjad, välised teenuseosutajad (nt tarkvaramajutuse ja sisuhalduse pakkujad, reklaamiagentuurid, muud kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kui see on vajalik nende teenuste osutamiseks), ametiasutused oma asjakohaste ülesannete täitmisel ja volituste kasutamisel, näiteks nende ametliku taotluse korral või kui see on vajalik Henkeli õiguste koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, samuti Henkeli ettevõtete praegused või tulevased omandajad müügi, ühinemise, omandamise või muu äritehingu korral.

3. Isikuandmete edasine töötlemine

a) Tarbija taotluste tabel

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu. Me kasutame teie andmeid teie taotlusele vastamiseks.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teie taotluse töötlemiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

b) Loteriid

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie veebisaidil aeg-ajalt korraldatavas loteriis osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid loterii läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui auhindade jagamine või loterii korraldamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik loterii (loosimise) läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

4. Nõusolek / nõusoleku tagasivõtmine

Nõusolek loteriis osalejate andmete töötlemiseks. Loosis osalemiseks peab tarbija andma nõusoleku oma andmete töötlemiseks käesoleva loterii reeglite kohaselt. Te võite olla andnud nõusoleku, et Henkel võib edastada teie isikuandmeid MGI Turundus OÜ-le järgmisel eesmärgil:

- välja selgitada ja avaldada võitjad, kontrollida registreerumiste vastavust loosimise reeglitele, väljastada auhindu ning säilitada registreeringuid kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlike nõuetega.

5. Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Võite igal ajal kasutada õigust tutvuda oma andmetega. Kui asjaomased nõuded on täidetud, võite kasutada ka järgmisi õigusi.

  • Õigus andmete parandamisele
  • Õigus andmete kustutamisele
  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
  • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
  • Andmete ülekandmise õigus (alates 25. maist 2018)

Õigus esitada vastuväiteid

Isikuandmete töötlemise korral Henkeli õigustatud huvi alusel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta igal ajal teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Henkel peatab andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui Henkel suudab tõestada töötlemise olulisi põhjuseid, mis väärivad kaitset, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik õigusnõude täitmiseks või selle vastu kaitsmiseks.

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, kusjuures tagasivõtmine hakkab kehtima tulevase töötlemise kohta.

Sellisel juhul või kui teil on muid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri meie andmekaitseametnikule: Henkel Latvia SIA, Gustava Zemgala 76, LV-1039, Riia, Läti (e-post dpo.baltics@henkel.com).